Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Οδηγίες Εκλογικής Διαδικασίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
εκλογων για την αναδειξη:  
-Διοικητικού Συμβούλιου συλλογου εργαζομενων αποκεντρωμενησ διοικησησ αιγαιου (περιοχη βορειου αιγαιου
-Ε.Ε.
-Αντιπρόσωπων συνεδριου ομοσπονδιασ
-αντιπροσωπων νομ. τμηματων αδεδυ
-τοπικησ διοικουσασ επιτροπησ χιου
-τοπικησ διοικουσασ επιτροπησ σαμου                                                                                                                       
Μυτιληνη  , 25-01-2012
Αριθμ.Πρωτ.                                                                      

προς
τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών
των εκλογικών τμημάτων                                  (συνημμένοςπίνακαςαποδεκτών)                                                                                                                            

Σε συνέχεια της απόφασης της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του συλλόγου μας σχετικά με την προκήρυξη των εκλογών 2012, σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες οδηγίες:
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1) Σε κάθε εκλογικό Τμήμα υφίσταται μία κάλπη
2) Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 9 π.μ. της 27ης  Ιανουαρίου 2012 και θα λήξει στις 13:.30 μ.μ. της ίδιας ημέρας.
Σε περίπτωση που, κατά τη λήξη της ψηφοφορίας, διαπιστωθεί η παρουσία εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους, η οικεία Επιτροπή παρατείνει την ψηφοφορία, μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού των παρόντων εκλογέων.
3) Η ψηφοφορία είναι μυστική.
4) Δεν επιτρέπεται η παραμονή αναρμοδίων προσώπων στις αίθουσες, τόσο κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, όσο και κατά το χρόνο που οι Επιτροπές θα εργαστούν για την έκδοση του αποτελέσματος της εκλογής.
5) Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητο: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας.
7) Η φροντίδα για την τήρηση της τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας ανήκει στις Εφορευτικές Επιτροπές των οικείων Εκλογικών Τμημάτων, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
8) Έδρα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι στην πόλη της Μυτιλήνης στην έδρα της υπηρεσίας
Τα κινητά τηλ. της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι:
Ζαχαρώ Κλαδίτου

9) Η τήρηση της ευταξίας σε κάθε Εκλογικό Τμήμα είναι καθήκον της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής.
10) Η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός της αίθουσας θα πρέπει να αποφεύγεται.

ΙΙ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1) Οι Εφορευτικές Επιτροπές θα παραλάβουν, έως την ημέρα της εκλογής, τους Εκλογικούς Καταλόγους και το εν γένει εκλογικό υλικό
2) Μετά τη διευθέτηση του χώρου, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, οι Επιτροπές ελέγχουν την κάλπη αν είναι κενή και την σφραγίζουν με παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου.
3) Οι εκλογείς εισέρχονται στην αίθουσα της ψηφοφορίας μέχρι πέντε (5).
4) Οι Επιτροπές αναγνωρίζουν τα στοιχεία της ταυτότητας των εκλογέων και επαληθεύουν την εγγραφή τους στον Εκλογικό Κατάλογο. Στη συνέχεια διαγράφουν με μολύβι ερυθρού χρώματος το οικείο όνομα από τον εκλογικό κατάλογο και αναγράφουν στον χειρόγραφο κατάλογο ψηφισάντων (πρωτόκολλο ψηφοφορίας): τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό του εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και τον αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνωριστικού της ταυτότητάς του εκ των αναφερομένων παραπάνω.
5) Σε κάθε εκλογέα οι Επιτροπές παραδίδουν ένα φάκελο και πλήρη σειρά ψηφοδελτίων Ενιαίο Ψηφοδέλτιο και Λευκό Ψηφοδέλτιο. Ο φάκελος πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και τη μονογραφή του Προέδρου της.
6) Ο εκλογέας αποσύρεται στον ιδιαίτερο χώρο και εκεί κλείνει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, τον οποίο επικολλά και ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη.
7) Στη συνέχεια ο εκλογέας υπογράφει απέναντι στο όνομά του, στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
ΙΙΙ. ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ
1)                 Όταν παρέλθει η ορισμένη από το πρόγραμμα ώρα λήξης της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας, οι πόρτες του εκλογικού τμήματος κλείνουν, αποσφραγίζεται και ανοίγεται η κάλπη και καταμετρώνται και αριθμούνται οι φάκελοι. 
2)                 Εάν κατά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των σφραγισμένων φακέλων που βρίσκονται σε αυτήν προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των εκλεκτόρων που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση. Οι φάκελοι που δεν φέρουν σφραγίδα και μονογραφή, αφαιρούνται. Εάν οι φάκελοι είναι πλεονάζοντες, όλοι οι φάκελοι τοποθετούνται πάλι στην κάλπη και αφαιρούνται στην τύχη τόσοι φάκελοι όσοι είναι και οι πλεονάζοντες. 
3)                 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται, ένας-ένας, οι φάκελοι και  τα ψηφοδέλτια αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο. Ακολουθεί η διαλογή των ψήφων.
4)                 Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο εάν δεν είναι έντυπο, εάν έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενό του, εάν εκτυπώθηκε σε χαρτί που ολοφάνερα διαφέρει από τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, εάν έχει διαφορετικό σχήμα ή διαστάσεις, εάν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, εάν βρεθεί σε διαφορετικό φάκελο από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία, καθώς και εάν έχει λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία που σημειώνονται σε οποιαδήποτε πλευρά του φακέλου ή του ψηφοδελτίου, αποτελούν διακριτικό γνώρισμα και παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας. Εάν το ψηφοδέλτιο έχει διαγραφές, εγγραφές ή διορθώσεις, που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενό του καθώς και εάν υπάρχουν σημειωμένα στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, το ψηφοδέλτιο αυτό είναι άκυρο εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα ή παραβιάζουν προδήλως το απόρρητο της ψηφοφορίας.

ΙV. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
1) Ως Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας οι Επιτροπές θα χρησιμοποιήσουν ένα χειρόγραφο κατάλογο ψηφισάντων, όπου θα υπογράφουν οι εκλογείς (βλ. ανωτέρω ΙΙ, Νο 4).
2) Οι Επιτροπές τηρούν σχετικό Πρακτικό εκλογής (αποστέλλεται υπόδειγμα), στο οποίο αναγράφονται, εκτός των άλλων στοιχείων, και: α) οι αριθμοί των εγγεγραμμένων, των ψηφισάντων, των εγκύρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων, β) των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού. Αναγράφεται επίσης ο αριθμός τον οποίο φέρει κάθε ψηφοδέλτιο που έλαβε ο κάθε συνδυασμός.  
3) Το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας και το Πρακτικό Εκλογής υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

V. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  κ.λ.π.
1) Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων τηρούν σχετικό πρακτικό εκλογής στο οποίο αναγράφονται, εκτός των συνήθων στοιχείων, ο αριθμός: α) των εγγεγραμμένων εκλεκτόρων, β) των ψηφισάντων εκλεκτόρων, γ) των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων. Αναγράφεται επίσης ο αριθμός τον οποίο φέρει κάθε ψηφοδέλτιο που έλαβε κάθε συνδυασμός. Το πρακτικό εκλογής και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
2) Μετά το πέρας της διαλογής των ψήφων οι Επιτροπές τοποθετούν μέσα σε φάκελο: α)  το Πρακτικό Εκλογής, β) την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γ) τον Εκλογικό Κατάλογο, δ) τον Εκλογικό Κατάλογο που χρησιμοποιήθηκε ως πρωτόκολλο ψηφοφορίας, ε) τα ψηφοδέλτια τακτοποιημένα κατά συνδυασμό και στ) όποιο άλλο σχετικό έγγραφο υπάρχει.
3) Τον ανωτέρω φάκελο αποστέλλει ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία, αφού ελέγξει τα στοιχεία των φακέλων των εφορευτικών επιτροπών των Τμημάτων, συντάσσει τελικό συνολικό πρακτικό εκλογής στο οποίο περιέχονται, εκτός των συνήθων στοιχείων, ο αριθμός: α) του συνόλου των εγγεγραμμένων, κατά κατηγορία εκλεκτόρων, β) των ψηφισάντων, κατά κατηγορία εκλεκτόρων, γ) των έγκυρων, άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων, δ) οι αποφάσεις για τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν. . Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Τέλος,  ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών στα μέλη του συλλόγου.
4) Το χαρτοκιβώτιο με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό παραδίδεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή από όπου θα παραληφθεί την επόμενη ημέρα, εφόσον απαιτηθεί.

VI. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1)                 Αρμόδια για να αποφανθεί, αιτιολογημένα, επί των ενστάσεων είναι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
2)                 Οι ενστάσεις υποβάλλονται, εγγράφως, έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής από τις εφορευτικές επιτροπές, είτε ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, είτε ενώπιον των επιμέρους εφορευτικών επιτροπών οι οποίες τις διαβιβάζουν, αμέσως, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Όταν οι ενστάσεις υποβάλλονται στις επιμέρους εφορευτικές επιτροπές καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο πρακτικό εκλογής.
3)                 Η ψηφοφορία δε διακόπτεται λόγω υποβολής ενστάσεως.

VII. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
            Οι υποψήφιοι μπορούν να ορίσουν με έγγραφη Δήλωσή τους έναν αντιπρόσωπό τους (με αντίστοιχο αναπληρωματικό) για να παρίσταται σε κάθε Εκλογικό Τμήμα καθώς και στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Οι οριζόμενοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εκλέκτορα.
            Η ανωτέρω Δήλωση κατατίθεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας και κατά τη διάρκεια αυτής..

VIII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1)     Παρέχονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κατά την ημέρα της εκλογής και τη Γραμματέα της κ. Ζαχαρώ Κλαδίτο.
2)     Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει, την ημέρα των εκλογών, σχετικά με τον εκλογικό κατάλογο θα απευθύνεστε στην κ. Ζαχαρώ Κλαδίτου μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (τηλ.                        )

ΙX. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
            Μαζί με τη γραφική ύλη, οι εφορευτικές επιτροπές θα παραλάβουν σε χαρτοκιβώτιο και όλο το εκλογικό υλικό: α) έντυπο πρακτικού ψηφοφορίας, β) έντυπο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, γ)έντυπο πρακτικού παράδοσης, δ) εκλογικό κατάλογο, ε) πρωτόκολλο ψηφοφορίας, και στ) ψηφοδέλτια.                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                      Η Πρόεδρος της Κεντρικής

                                                                                                                                                                               Εφορευτικής Επιτροπής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                              
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΔΑ κο Φ.Χατζημηχάλη
-Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Βορείου Αιγαίου                       Ζαχαρώ Κλαδίτου
-Τοπική Εφορευτική Επιτροπή Χίου
-Τοπική Εφορευτική επιτροπή Σάμου
-Μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής