Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Καταστατικό του Σωματείου των Εργαζομένων στην ΑΔΑ - ΒΑ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Άρθρο 1

Επωνυμία – Έδρα
Ιδρύεται Πρωτοβάθμιο Σωματείο υπαλλήλων , που υπάγονται και υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή είναι αποσπασμένοι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», με έδρα τη Μυτιλήνη.

Άρθρο 2
Το Σωματείο υπερασπίζεται σαν βασικές αρχές την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, την ανεξαρτησία του από τους εργοδότες και το κράτος και την οικονομική και διοικητική του αυτοτέλεια.

Άρθρο 3
Σκοποί του σωματείου
1)            Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων.
2)            Η ανάπτυξη των στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας ανάμεσα στα μέλη, τους συλλόγους των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων όλης της χώρας.
3)            Η συμπαράσταση (υλική και ηθική) στα μέλη που αγωνίζονται με αφοσίωση.
4)            Η ανάπτυξη του μορφωτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τους επιπέδου.
5)            Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και η ενεργός συμμετοχή του στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.
6)            Η κατοχύρωση και παραπέρα διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, τόσο στο χώρο της δουλειάς, όσο και στα όργανα λήψης των αποφάσεων της Περιφέρειας (π.χ. υπηρεσιακά συμβούλια, γνωμοδοτικές επιτροπές, κλπ)

Άρθρο 4
Μέσα προώθησης των σκοπών
Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών του σωματείου γίνεται:
1) Με την συγκέντρωση των γνωμών των μελών του τις οποίες συζητεί.
2) Με τη διεξαγωγή και καθοδήγηση των αγώνων για την κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, απεργίες κι όλα τα πρόσφορα μέσα.
3)                            Με τη διαφώτιση και ενημέρωση της κοινής γνώμης και των οργάνων της πολιτείας για τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.
4)                            Με την επικοινωνία και συνεργασία με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
5)                            Με την έκδοση πληροφοριακού εντύπου με το οποίο πληροφορεί, ενημερώνει και καθοδηγεί τα μέλη του και την κοινή γνώμη.
6)                            Με την πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως: ομιλίες, διαλέξεις, ταξίδια, εκδρομές, συνεστιάσεις κλπ.
7)                            Με τη συνεργασία με άλλες οργανώσεις Δ.Υ. και άλλους εργαζομένους. Με τη συμμετοχή σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς για την υλοποίηση των σκοπών του, διατηρώντας την αυτονομία του ως κλαδική οργάνωση.
8)                            Με την ίδρυση και λειτουργία λεσχών, βιβλιοθηκών, σχολών, πρατηρίων κλπ.
9)                            Με τη σύσταση – συμμετοχή σε εξυπηρετικούς συνεταιρισμούς, ταμεία Αλληλοβοήθειας, Τράπεζα αίματος, για την ενίσχυση των μελών του.
10)                        Με τη συνεχή ενημέρωση των μελών του, με την κυκλοφορία εντύπων, με την οργάνωση πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων ή ό,τι άλλο θα συμβάλλει στην ανύψωση του μορφωτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του.
11)                        Συμβάλλει στην επιτυχία των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο.

Άρθρο 5
ΜΕΛΗ
Μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – Περιοχή Βορείου Αιγαίου μπορούν να είναι οι εργαζόμενοι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Περιοχή Βορείου Αιγαίου , που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις αυτής ή υπηρετούν με απόσπαση καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου .
Το υποψήφιο μέλος εγγράφεται στο σωματείο μετά από αίτηση που υποβάλλει στο Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Εάν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση, υποχρεούται να διαβιβάσει γραπτά την απόφαση στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 10 ημέρες. Αυτός έχει δικαίωμα, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γεν Συνέλευση που αποφασίζει σχετικά, πριν από την ημερήσια διάταξη.
Η προσφυγή στην Γ. Σ. δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Δ.Σ. μέχρι την ανάκλησή της από την Γ.Σ. ή από το δικαστήριο.
Μέλη του σωματείου που αποσπώνται σε γραφεία πολιτικών προσώπων (Υπουργών, Υφυπουργών, Γεν. Γραμματέων), Βουλευτών, Κομμάτων, κλπ,  χάνουν προσωρινά την ιδιότητα του μέλους για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένα.

Άρθρο 6
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη του σωματείου είναι μεταξύ τους ισότιμα, έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα. έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου, της κριτικής στις Γ.Σ. και στις συνεδριάσεις των Δ.Σ. επίσης έχουν το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης για όλη την πορεία των υποθέσεων του σωματείου, να λαμβάνουν γνώση και να παίρνουν αντίγραφα των βιβλίων του σωματείου (με έξοδά τους).
Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει έγγραφες και προφορικές προτάσεις προς το Δ.Σ. υποχρεούται με δική του φροντίδα να πληρώνει τακτικά την συνδρομή του στο σωματείο, καθώς και άλλο έκτακτο χρηματικό ποσό, που καθορίζεται από την Γ.Σ.

Άρθρο 7
Ποινές – Διαγραφές μελών
Μέλος που η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις του καταστατικού, που οι πράξεις του μπορούν να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντα των μελών του σωματείου, που δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου, ελέγχεται πειθαρχικά.
Οι ποινές που επιβάλλονται στα μέλη είναι:
1. – Προφορική επίπληξη με απόφαση του Δ.Σ.
2. – Γραπτή επίπληξη με απόφαση του Δ.Σ.
3. – Αποκλεισμό από Γενικές Συνελεύσεις με απόφαση Γ.Σ
4. – Διαγραφή με απόφαση Γ.Σ
Η προφορική και γραπτή επίπληξη και αποκλεισμός από σειρά γενικών συνελεύσεων επιβάλλεται από το Δ.Σ ύστερα από την κλήση του μέλους σε απολογία. Το μέλος μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ για την ακύρωση της ποινής , ύστερα από έγγραφη αίτηση του στο Δ.Σ . Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να φέρει την προσφυγή του μέλους στην πρώτη ΓΣ σαν θέμα ημερήσιας διάταξης .
Πρόταση για διαγραφή μέλους μπορεί να στηριχθεί μόνο α ) όταν βεβαιωμένα αυτό αντιτίθεται στους σκοπούς του σωματείου ή αντιδρά στην υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ και του Δ.Σ και β ) όταν συστηματικά παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού του σωματείου .
Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει με έγγραφη πρόταση του Δ.Σ ή του ½ συν 1 των μελών του σωματείου προς την Γ.Σ , η οποία και αποφασίζει .
Σε έκτακτες περιπτώσεις το Δ.Σ μπορεί να διαγράψει προσωρινά μέλος του σωματείου , όταν η απόφαση του για διαγραφή είναι ομόφωνη . Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ φέρνει την απόφαση του στην επόμενη Γ.Σ για συζήτηση και συγχρόνως καλεί το προσωρινά διαγραμμένο μέλος σε απολογία .
Η απόφαση για διαγραφή μέλους δεν μπορεί να ληφθεί από τη Γ.Σ αν προηγουμένως δεν έχει δοθεί η ευκαιρία στο μέλος να απολογηθεί εγγράφως ή προφορικώς ( κατά την κρίση του ) και να αντικρούσει τις κατηγορίες σε βάρος του . Ο υπόλογος ειδοποιείται από το Δ.Σ τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του . Σε περίπτωση που το μέλος , αν και κλήθηκε αποδεδειγμένα να υπερασπισθεί τον εαυτό του δεν προσέλθει να απολογηθεί , η Γ.Σ προχωρεί στη λήψη απόφασης .
Στις αποφάσεις των Δ.Σ ή των Γ.Σ για διαγραφές , ορίζεται σαφώς και η διάρκεια της διαγραφής ( έναρξη – λήξη ) . Το διαγραμμένο μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο κατά της απόφασης της Γ.Σ . Η ποινή της διαγραφής πάντως ισχύει ανεξάρτητα του γεγονότος αυτού και αναιρείται μόνο με αντίθετη απόφαση του δικαστηρίου .
Το μέλος που διαγράφηκε μπορεί να ζητήσει από το Δ.Σ την επανεγγραφή του στο σωματείο μετά την πάροδο του χρόνου της διαγραφής . Το Δ.Σ φέρνει το θέμα στη Γ.Σ , η οποία και αποφασίζει .
Σταματά αυτοδίκαια να είναι μέλος του σωματείου , ο υπάλληλος ο οποίος :
Α ) με οποιοδήποτε τρόπο αποβάλλει την ιδιότητα του υπαλλήλου της Περιφέρειας λόγω παραίτησης , οριστικής απόλυσης , μετάταξης ή αποχώρησης λόγω ορίου ηλικίας ,
Β ) μετατίθεται σε υπηρεσία που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου .
Διαγράφεται μέλος , το οποίο δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης του Σωματείου του .

Άρθρο 8
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία , που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται
1. Μητρώου μελών
2. Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ
3. Ταμείου ( εσόδων – εξόδων )
4. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
5. Περιουσίας και υλικού
6. Πρωτόκολλο

Άρθρο 9
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Σωματείου είναι :
1. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές , των οποίων το ύψος ορίζεται σε κάθε εκλογοαπολογιστική συνέλευση . Το ποσόν αυτό αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .
2. Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε χίλιες ( 1000 ) δραχμές σήμερα .
3. Η μηνιαία συνδρομή ορίζεται σε πεντακόσιες ( 500 ) δραχμές σήμερα .
4. Οι εθελοντικές προσφορές των μελών .
5. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του σωματείου .
6. Τα έσοδα από δωρεές , κληρονομιές , κληροδοσίες , όπως και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές .
7. Οι νόμιμες επιχορηγήσεις από διάφορους οργανισμούς .
8. Οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. και φέρονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση .
9. Οι αποδοχές των μελών που ενώ απεργούν και ορίζονται προσωπικό ασφαλείας κατατίθενται υπέρ του σωματείου .
10. Από κάθε άλλη περίπτωση , που εδώ δεν αναφέρεται , εφόσον γι΄αυτό εκδοθούν τα νόμιμα παραστατικά .
11. Οι συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής εισπράττονται πάντοτε με κατάσταση από τον ταμία – υπεύθυνο για τη μισθοδοσία υπάλληλο που στη συνέχεια τα αποδίδει στον Ταμία του Σωματείου , ο οποίος εκδίδει γραμμάτιο είσπραξης .

Άρθρο 10

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΕ  ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Το Σωματείο μπορεί κατόπιν απόφασης της Γ. Σ. των μελών του, να γίνει μέλος ανωτέρων Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και κατά την ίδια διαδικασία να αποχωρεί από αυτές.
Η απόφαση για τα παραπάνω θέματα παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι αντιπρόσωποι για τις Ενώσεις, ή ανώτερης βαθμίδας συνδικαλιστικά όργανα ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό τους, εκλέγονται μαζί με την εκλογή των άλλων οργάνων του σωματείου.

Άρθρο 11
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα όργανα του σωματείου είναι :
1.      Το διοικητικό Συμβούλιο
2.      Η Ελεγκτική Επιτροπή
3.      Η Γενική Συνέλευση
4.      Οι Αντιπρόσωποι

Άρθρο 12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το σωματείο διοικείται από επταμελές Δ. Σ. , του οποίου η θητεία είναι 3ετής . Οι εκλογές του Δ.Σ του Συλλόγου θα γίνονται πάντα μαζί με τις εκλογές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  .
Το 7μελές Δ. Σ. έχει ισάριθμα αναπλ/κά μέλη από τους κατά σειρά επιλαχόντες κάθε συνδυασμού, κατ’ αναλογία της δυνάμεώς του, ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου τους κατά σειρά επιτυχίας.
Σύστημα εκλογών , η απλή αναλογική.
Σε περίπτωση κενώσεως έδρας , αυτή καλύπτεται από αναπληρωματικό του αντίστοιχου συνδυασμού ,ως ο Νόμος ορίζει , μέχρι την διεξαγωγή νέων ή αναπληρωματικών αρχαιρεσιών το Δ. Σ. λειτουργεί με την απαιτούμενη καταστατική απαρτία.
Το νεοεκλεγέν Δ. Σ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε 8 ημέρες από την λήξη των εκλογών και εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο , τον Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του Δ. Σ. συγκαλείται με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής . Προεδρεύει  σ’ αυτή   ο Σύμβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Μετά την συγκρότησή του σε σώμα , περιλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.      Μέσα σε ένα μήνα πριν την λήξη της θητείας του, το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Τακτική Γενική Συνέλευση για να ορισθεί μαζί με τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο περί Δ. Σ. η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών ανάδειξης νέου Δ. Σ. ,Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα .
2.      Η ημερομηνία εκλογών ορίζεται σε εργάσιμη ημέρα μετά την τριακοστή από αυτή  της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και σε καμιά περίπτωση μετά την τριακοστή πέμπτη .Συγχρόνως ορίζεται και η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας .
3.      Από τη Γ. Σ. ορίζονται τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές (ένας αναπληρωματικός – κεντρική & κατά τόπους επιτροπές).
4.      Η Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης εποπτεύει ώστε οι εκλογές να διεξάγονται σύμφωνα με τις δ/ξεις του νόμου και του καταστατικού , με βάση το βιβλίο μητρώου των μελών και αποφασίζει προσωρινά για κάθε ένταση ή αμφισβήτηση που ανακύπτει.
5.      Τα μέλη του Δ. Σ. ,οι αναπληρωματικοί αυτών, τα μέλη της  Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και οι αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια όργανα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.
6.      Την ευθύνη για την διενέργεια των εκλογών την έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ,η οποία ορίζεται από την Γ. Σ.
7.      Τα α ονόματα των υποψηφίων , μεμονωμένων ή κατά συνδυασμό ,καταχωρούνται σε πίνακα που αναρτάται την ημέρα των εκλογών στην πόρτα καθενός από τα εκλογικά τμήματα .
8.      Κάθε μέλος –ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι 7 σταυρούς προτίμησης για το Δ. Σ. και 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή.
9.      Η υποβολή δήλωσης κατάρτισης συνδυασμού ολοκληρώνεται 15 ημερολογιακές πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Η δήλωση περιλαμβάνει την ονομασία του συνδυασμού , τα στοιχεία των υποψηφίων , που συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 όλων των υποψήφιων ότι αποδέχονται την συμμετοχή τους στο συνδυασμό.
10.  Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση, καθώς επίσης και μεταξύ ισοψηφισάντων  του ιδίου συνδυασμού.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ. Σ.
Το Δ. Σ. έχει αποφασιστικό και εκτελεστικό χαρακτήρα .Διοικεί το σωματείου με βάση τον νόμο και το καταστατικό. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου , εκτελεί τις αποφάσεις της Γ. Σ. ,προγραμματίζει και συντονίζει την δουλειά του σωματείου, βοηθούμενο από Επιτροπές που έχουν συμβουλευτικό μεν χαρακτήρα, αλλά ουσιαστική παρέμβαση στα δρώμενα του συλλόγου. Το Δ. Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα , έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο ή το ζητήσουν εγγράφως 2 τουλάχιστον σύμβουλοι ή τουλάχιστον το 1/10 των ταμειακά εντάξει, αναφέροντες και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .Σ’ αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ. Σ. μέσα σε τρεις μέρες.
Οι συνεδριάσεις του Δ. Σ,. γίνονται με πρόσκληση του Προέδρου .Στις προκλήσεις αυτές αναφέρονται ο χρόνος ,ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιούνται 48 τουλάχιστον ώρες νωρίτερα ,στον πίνακα ανακοινώσεων και στα μέλη του Δ. Σ. ,καθώς επίσης και στις επιτροπές των Νόμων της Περιφέρειας .Σε επείγουσες   περιπτώσεις η συνεδρίαση του Δ. Σ. μπορεί να γίνει μέσα στην ίδια μέρα , εφόσον το ζητήσουν τα 3 μέλη του Δ. Σ. και ακολουθεί πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη.
Θέματα ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση μπορούν να προτείνουν όλα τα μέλη του Δ. Σ. .Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν αν το ζητήσουν 2 μέλη του Δ. Σ, ή το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών. Αυτά συζητούνται μετά το τέλος της ημερήσιας διάταξης εφόσον αποφασίσει το Δ. Σ.
Οι αποφάσεις του Δ. Σ. παίρνονται με φανερή ψηφοφορία εφόσον δεν προβλέπεται άλλο από το καταστατικό ή τον νόμο και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται . Καμία ψήφος δεν είναι διπλή .
Οι αποφάσεις του Δ.Σ καταχωρούνται στα Πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση ,στο τέλος της συνεδρίασης .Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του σωματείου ( εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ ) . Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί και ένας από τα μέλη του . Εάν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος για την απαρτία αριθμός μελών , δηλαδή 4 μέλη , ύστερα από τρίτη πρόσκληση των μελών του Δ.Σ σε συνεδρίαση , καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη . Αν και μετά από αυτή την πρόσκληση δεν υπάρχει απαρτία , πρέπει το Δ.Σ να προκηρύξει αρχαιρεσίες .
Τα μέλη του Δ.Σ δεν μπορούν να παρέχουν στο Σωματείο με αμοιβή εξαρτημένης εργασίας , ούτε να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις που συνεπάγονται την με οποιοδήποτε τρόπο λήψη αμοιβής από οποιαδήποτε αιτία . Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου , του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία , ούτε να μετέχουν στο Δ.Σ. πρόσωπα που συνδέονται με συγγένεια μέχρι δ΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας .

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1.      – Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. προΐσταται του Σωματείου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ. Σ. ,διευθύνει γενικά τις εργασίες και τις ψηφοφορίες του Συμβουλίου και καλεί σε συνεδριάσεις τα μέλη του Δ. Σ. όπως και τον κλάδο σε Γεν. Συν/ σεις  μετά από απόφαση του Δ. Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/20 των μελών του Σωματείου με συγκεκριμένα θέματα.
2.      –Εκπροσωπεί με τον Γενικό Γραμματέα το Σωματείο στα Δικαστήρια, στις σχέσεις και επαφές με κάθε  άλλη Αρχή ή με κάθε άλλο τρίτο και υπογράφουν μαζί με όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.
3.      –Τον Πρόεδρο , όταν είναι απών ή κωλύεται ,τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος από τον Γεν. Γραμ. του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Γ. Γ.
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του σωματείου, φυλάει τα αρχεία και την σφραγίδα, ευθύνεται για την τήρηση του μητρώου των μελών  και την τακτική ενημέρωσή του .
Ευθύνεται για την σύναξη των Πρακτικών του Δ. Σ. ,διεκπεραιώνει  όλη την αλληλογραφία , προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Δ. Σ. , επιβλέπει την τήρηση του πρωτοκόλλου των εισερχομένων &  εξερχομένων  εγγράφων.
Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης , φροντίζει για την συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν.
Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του Δ. Σ.
Ο Αναπληρωματικός Γεν. Γραμματέας βοηθά τον Γ. Γ.  στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αναπληρώνει αυτόν κατά την απουσία του.

ΑΡΘΡΟ 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του σωματείου και την υπόλοιπη κινητή και ακίνητη περιουσία. Εισπράττει απευθείας ο ίδιος τα χρήματα από τα μέλη του σωματείου που διατίθενται υπέρ του Σωματείου. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις στο όνομα του Σωματείου ,μπορεί όμως να κρατάει για τις τρέχουσες δαπάνες ένα ποσό που αποφασίζει το Δ. Σ.
Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη του Σωματείου , βάσει διπλοτύπων αποδείξεων από μπλοκ αποδείξεων ,που είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την ελεγκτική επιτροπή ή πρωτοδικείο και καταχωρημένα πριν από κάθε χρήση στο βιβλίο πρακτικών και συνεδριάσεων του Δ. Σ. Οι αποδείξεις αυτές πρέπει φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία και να είναι σφραγισμένες με την σφραγίδα του σωματείου
Ενεργεί τις πληρωμές για τις ανάγκες του σωματείου με εντάλματα που έχουν και την υπογραφή του Προέδρου , με βάση τις αποφάσεις του Δ. Σ.
Όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα έχουν την σφραγίδα του σωματείου , είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό και υπογράφονται  από τον Πρόεδρο .
Υποβάλλει  στο Δ. Σ. , όταν ζητηθεί αυτό ,έκθεση για την κατάσταση του ταμείου. Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό τους οποίους υποβάλλει έγκαιρα για επικύρωση στο Δ. Σ. που αποφασίζει τελικά.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εσόδων –εξόδων και του βιβλίου κινητής και ακίνητης περιουσίας .
Τέλος ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του σωματείου.
Στο τέλος κάθε έτους παραδίδει στον πρόεδρο του Δ. Σ. ,κατάσταση εσόδων-εξόδων του συλλόγου και ονομαστικό κατάλογο μελών που καθυστερούν τις συνδρομές .
Τον ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ. Σ. που ο ίδιος και με δική του ευθύνη θα υποδείξει . Αν η απουσία του ταμία παρατείνεται πέραν των 4 μηνών , το Δ. Σ. εκλέγει οριστικά νέον ταμία από τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 18     

ΠΑΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στον προϋπολογισμό μπορεί να αναγράφεται  πάγια πίστωση υπέρ του Διοικητικού Συμβουλίου για έξοδα κίνησής του ή άλλα έκτακτα έξοδα και μέχρι το ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισμό, πέραν του οποίου καμία δαπάνη δεν μπορεί να ενεργηθεί παρά μόνο μετά από απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης .

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.      Μαζί με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.
2.      Ένα και το αυτό πρόσωπο δεν μπορεί να βάλει συγχρόνως υποψηφιότητα για το Δ. Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.
3. Τα μέλη της Ελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται αναλογικά από κάθε συνδυασμό σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους .
4. Με απόφαση και μυστική ψηφοφορία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της .
5. Σκοπός και αποστολή της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να ελέγχει την κατάσταση του ταμείου και την εν γένει διαχείριση του Σωματείου , να συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση .
6. Για τα υπόλοιπα ‘’περί εκλογών ’’ έχουν εφαρμογή όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος .
7. Αποτελείται από τρία ( 3 ) μέλη .

ΑΡΘΡΟ 20
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία δική του ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημιουργεί Επιτροπές κατά Νομό – Νησί ή κατά Τομέα , με υπόδειξη των συναδέλφων των νομών Χίου , Σάμου και της Λήμνου .
Οι Επιτροπές αυτές είναι ολιγομελείς και δρούν πλάι στου Δ.Σ σαν εισηγητικά – βοηθητικά όργανα . Σε αυτές συμμετέχει κάθε μέλος σωματείου που μπορεί να βοηθήσει με τον προβληματισμό του και την πρακτική δουλειά . Το Δ.Σ και ειδικότερα καθήκοντα των βοηθητικών επιτροπών . Ένας κανονισμός εργασιών της κάθε επιτροπής ψηφίζεται από το Δ.Σ του Συλλόγου , στον οποίο διέπονται οι ενέργειες και οι επί μέρους λειτουργίες των Επιτροπών αυτών .

ΑΡΘΡΟ 20 Α
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Η κάθε Τοπική Διοικούσα Επιτροπή λειτουργεί με βάση το Καταστατικό του                         « ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» . Για την ίδρυση της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου , απαραίτητο είναι να το ζητήσουν με αίτηση τους οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του νομού . Αυτοί και ανεξαρτήτως αριθμού μελών μπορούν να ζητήσουν την ίδρυση της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου .
Η Τοπική Διοικούσα που δεν τηρεί τις βασικές καταστατικές αρχές του Συλλόγου , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παύει να λειτουργεί . Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των 3 /4 των παρόντων μελών .
1. Η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου οφείλει να φροντίζει για την ανάπτυξη του Συλλόγου , τη διάδοση των σκοπών του , την ενασχόληση με τα καθημερινά προβλήματα των μελών του και την μεταφορά τους στο Δ.Σ του Συλλόγου  .
2. Η κάθε Τοπική Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου κάνει Γενικές Συνελεύσεις των μελών της , εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια τη Διοίκηση της                     ( Τοπική Διοικούσα Επιτροπή και Ελεγκτική Επιτροπή ) . Οι εκλογές στις Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές του Συλλόγου γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για τα κεντρικά όργανα του Συλλόγου .
3. Η διαδικασία σύγκλισης και η λειτουργία της Γ.Σ της Τοπικής Διοικούσας καθώς και τα καθήκοντα της σε κάθε περιοχή καθορίζεται με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού .
4. Η διοίκηση της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου εκλέγει Πρόεδρο , Γραμματέα και Ταμία .
Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
α . Τοπική Γενική Συνέλευση
Ανώτατο όργανο του παραρτήματος είναι η Τοπική Γενική Συνέλευση , η οποία διέπεται από τους ίδιους κανόνες και αρχές με αυτών της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου .
Η Απολογιστική ( Τοπική ) Γενική Συνέλευση του παραρτήματος συγκαλείται στην έδρα του παραρτήματος , πρέπει να προηγείται της απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου και εκλέγει και την εφορευτική επιτροπή του παραρτήματος .
β. Τοπική Διοικούσα Επιτροπή και Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή
Το Παράρτημα διοικείται από επταμελή τοπική διοικούσα επιτροπή . ΄Εχει τριμελή τοπική Ελεγκτική επιτροπή . Τα όργανα αυτά της διοίκησης είναι αιρετά και έχουν ίση θητεία με αυτή των οργάνων του Συλλόγου .
Β. ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου διεξάγονται την ίδια ημέρα με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και στον τόπο της . Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του παραρτήματος , όπως και για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτικών επιτροπών του Συλλόγου .
Τα μέλη της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου ψηφίζουν και για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και για την ελεγκτική επιτροπή αυτού .
Τρόπος διεξαγωγής εκλογών – εκλογικό σύστημα – προϋποθέσεις – δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι προβλέπονται από το καταστατικό ..
Οι υποψήφιοι για την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή και για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή του Παραρτήματος δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ταυτόχρονα υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου και αντιστρόφως .
Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση , στην οποία μετέχουν όλα τα μέλη και των παραρτημάτων .
Ανώτατα όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι τα όργανα που προέρχονται από τις εκλογές , το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή .
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή δεν έχει οικονομική αυτοτέλεια . Μπορεί να διαχειρίζεται χρηματικά ποσά για δραστηριότητες , που είναι σύμφωνες με το σκοπό της . Τα χρηματικά ποσά , που θα διαχειρίζεται η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο .
Οι Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές – ( παραρτήματα)  αποφασίζουν :
α ) Για τις κινητοποιήσεις και δραστηριότητες της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου σύμφωνα με τους σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό και το άρθρο 3 του καταστατικού
β ) Για τις αρμοδιότητες που κατά περίπτωση παρέχονται στην Τοπική Διοικούσα Επιτροπή προς επίτευξη των σκοπών του .
γ ) Πραγματοποιούν Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις των Τ.Ε με παρακολούθηση των μελών του Δ.Σ και εκλέγουν αντιπροσώπους σύμφωνα με το καταστατικό .
Δ. ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Σφραγίδα των Τοπικών Επιτροπών του Συλλόγου είναι η ίδια με του Συλλόγου και με την πρόσθετη ένδειξη Τοπική Διοικούσα Επιτροπή . Δίπλα στην ένδειξη αυτή αναφέρεται ο γεωγραφικός χώρος , που αυτή ανήκει .

ΑΡΘΡΟ 21
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γ.Σ είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο , αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το σωματείο . Εκτός από την εκλογοαπολογιστική συνέλευση , μία φορά το χρόνο γίνεται και η τακτική συνέλευση ( κάθε Φεβρουάριο ή Μάρτιο )
Έκτακτη Γ.Σ γίνεται όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ ή το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ , όπου θα αναφέρονται τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση . Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ μέσα σε δεκαπέντε ημέρες . Σε περίπτωση που το Δ.Σ αδρανήσει , τα μέλη του ενεργούν σύμφωνα με το νόμο .
Η σύγκληση , ο χρόνος , ο τόπος και τα θέματα των τακτικών Γ.Σ γνωστοποιούνται στα μέλη του Σωματείου με τοιχοκολλήσεις ανακοινώσεων στα γραφεία του σωματείου , στους πίνακες ανακοινώσεων και γενικά στους χώρους δουλειάς , τουλάχιστον οκτώ ( 8 ) ημέρες νωρίτερα .
Οι κατεπείγουσες Γ.Σ μπορούν να συγκληθούν χωρίς χρονικό περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ  .
Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες με οποιοδήποτε είδος εξουσιοδότησης . Αποκλείεται κάθε άλλος τρόπος . Τις εργασίες της Γ.Σ  διευθύνει 3μελές Προεδρείο , που εκλέγεται με ανάταση του χεριού κατά την έναρξη της Γ.Σ και αμέσως μόλις διαπιστωθεί απαρτία .
Για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση κατά τις συνελεύσεις , απαιτείται , εφόσον δεν προβλέπεται ειδική απαρτία , να είναι παρόν στην Γ.Σ το 1/3 του όλου αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών .
Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη οποιασδήποτε Γ.Σ .
Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ , ορίζεται νέα σε 7 ημέρες , με τα ίδια θέματα . Σ’ αυτήν χρειάζεται να βρίσκεται το ¼ των ταμειακά εντάξει μελών . Αν και σε αυτή δεν υπάρχει απαρτία , γίνεται νέα Γ.Σ σε 2 – 4 ημέρες , στην οποία υπάρχει απαρτία αν σ’ αυτή βρίσκεται το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών .
Η Γ.Σ αποφασίζει πάντα με ψηφοφορία , ποτές όμως δια βοής . Η ψηφοφορία μπορεί να είναι μυστική ή με ανάταση χεριού ή όπως ο νόμος ορίζει .
Οι αποφάσεις της Γ.Σ αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων .
Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας , αν για την απαρτία της Γ.Σ είναι αρκετή η παρουσία ως και του ¼ των μελών , είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό , απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της Γ.Σ μπορεί να υποβληθεί , όπως ο νόμος ορίζει , στο Ειρηνοδικείο της Περιφέρειας που εδρεύει το σωματείο .

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Α. Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στα μέλη του σωματείου την ημερομηνία , τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης ( 30 τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της )
Υποψηφιότητες για συμμετοχή στις εκλογές υποβάλλονται στο Δ.Σ και πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο του σωματείου . Ο χρόνος υποβολής της υποψηφιότητας λήγει το μεσημέρι , δέκα ( 10 ) εργάσιμες ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες .
Η αίτηση είναι έγγραφη και αν μεν πρόκειται για συνδυασμό , συνοδεύεται από κοινή δήλωση αποδοχής της υποψηφιότητας των υποψηφίων , αν δε πρόκειται για μεμονωμένο άτομο με ατομική δήλωση .
Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να εκτυπώσει τα ψηφοδέλτια , στα οποία είναι γραμμένα τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ , την ελεγκτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους . Στα ψηφοδέλτια τα ονόματα είναι γραμμένα με αλφαβητική σειρά.
Ο αριθμός των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού για το Δ.Σ δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των μελών του Δ.Σ . Το ίδιο ισχύει και για την ελεγκτική επιτροπή . Ο αριθμός των υποψηφίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους αντιπροσώπους που είναι δυνατόν να εκλεγούν βάσει του αριθμού των μελών του σωματείου . Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου , ο αριθμός των υποψηφίων είναι απεριόριστος .
Β. Κατά την εκλογοαπολογιστική συνέλευση ( εφόσον υπάρχει απαρτία ) εκλέγεται τριμελές Προεδρείο με ανάταση της χειρός , το οποίο αναλαμβάνει και τη διαδικασία της συνέλευσης , η οποία έχει ορισμένη ημερησία διάταξη , δηλαδή :  α) απολογισμός , β ) εκλογή εφορευτικών επιτροπών , γ ) έγκριση προϋπολογισμού δ ) καθορισμός ημερομηνίας εκλογών .     
Εφορευτικές επιτροπές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και για τους νομούς Χίου, Σάμου και τη Λήμνο , ορίζονται Δε μετά από υπόδειξη των συναδέλφων που υπηρετούν εκεί . Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη των εκλογών , οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές έχουν την ευθύνη των εκλογών για τους Νομούς τους.
Οι Εφορευτικές Επιτροπές είναι τριμελείς , με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών . Η εκλογή των εφορευτικών επιτροπών γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής , παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου , του προεδρείου της Γ.Σ και των υποψηφίων μελών των εφορευτικών επιτροπών .
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή , στην οποία ο δικαστικός αντιπρόσωπος είναι πρόεδρος , αναλαμβάνει τα καθήκοντα της από την εκλογή της . Παραλαμβάνει τα μητρώα , σφραγίδες και καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους . Οι υποψήφιοι για τις εφορευτικές επιτροπές δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ ή για την ελεγκτική επιτροπή .
Γ )  1 )  Η εκλογή των οργάνων του σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής . Οι έδρες του Δ.Σ , της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη .
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται . Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης , παραλειπομένου του κλάσματος , αποτελεί το εκλογικό μέτρο . Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους , όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε . Χωριστός υποψήφιος , που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή .
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν , καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους , όσοι είναι και οι υποψήφιοι του .
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τα προηγούμενα , κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο .
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των παραπάνω , κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο . Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση .
2 ) Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται πάντα με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου . Κάθε υποψήφιος τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα σε φάκελο που παίρνει από την εφορευτική επιτροπή μονογραμμένο από τον πρόεδρο της ( δηλ. τον δικαστικό αντιπρόσωπο ) και το ρίχνει στην κάλπη , αφού προηγούμενα ελεγχθεί η ταυτότητα του και αν είναι ταμειακά εντάξει και καταγραφεί στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας . Κάθε ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμηση του για ορισμένο υποψήφιο με σημείωση ενός σταυρού με μαύρο ή μπλέ στυλό , μπροστά ή πίσω από το όνομα του υποψηφίου . Επιτρέπεται η σημείωση τόσων σταυρών  , όσος ο αριθμός των μελών του οργάνου που εκλέγεται . Λιγότεροι σταυροί δεν επηρεάζουν το κύρος του ψηφοδελτίου .
μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη , καταμετρούνται οι φάκελοι , αποσφραγίζονται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Παραπλεύρως του αριθμού εξαγωγής καθώς και παραπλεύρως εκάστου σταυρού προτιμήσεως αναγράφεται ο αριθμός των σταυρών και μονογράφεται η φράση . Μετά το πέρας της διαλογής αριθμούνται οι σταυροί προτιμήσεως που έλαβε κάθε υποψήφιος και θεωρούνται επιτυχόντες εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους , μέχρι του αριθμού των μελών εκάστου οργάνου , οι δε λοιποί θεωρούνται επιλαχόντες με συγκεκριμένη σειρά .Από την έναρξη μέχρι το πέρας των αρχαιρεσιών συντάσσεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή , στο οποίο σημειώνεται η έναρξη και η λήξη της ψηφοφορίας , ο αριθμός των ταμειακά εντάξει μελών , ο αριθμός αυτών που ψήφισαν , τα έγκυρα και άκυρα ψηφοδέλτια , το αποτέλεσμα της διαλογής και τα ονόματα των επιτυχόντων και αναπληρωματικών , το οποίο και υπογράφεται από αυτή και τον δικαστικό αντιπρόσωπο . Επίσης η Επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας .

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Έχουν δικαίωμα τα μέλη που υπηρετούν εκτός της έδρας νησιού της Λέσβου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με την ακόλουθη διαδικασία :
Η Κεντρική εφορευτική επιτροπή αποστέλλει φακέλους σφραγισμένους με την σφραγίδα του Συλλόγου , ψηφοδέλτια , καταλόγους και λοιπό υλικό στις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές . Με ευθύνη των Εφορευτικών Επιτροπών γίνεται η ψηφοφορία των μελών την ίδια ημέρα που καθόρισε η Γενική Συνέλευση η Εκλογοαπολογιστική .
Το πρακτικό ψηφοφορίας μαζί με τα κλειστά ψηφοδέλτια αποστέλλονται αμέσως στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με το ταχύτερο και ασφαλέστερο δυνατό μέσον, την ευθύνη της φύλαξης των ψηφοδελτίων έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή .
Μετά τη συγκέντρωση όλων των ψηφοδελτίων , ανοίγει η κάλπη και γίνεται η καταμέτρηση , παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου . Συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό – πρωτόκολλο ψηφοφορίας .

ΑΡΘΡΟ 24
Οι υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή δεν έχουν το δικαίωμα να είναι και υποψήφιοι  για το Δ.Σ . Τόσο όμως οι υποψήφιοι της ελεγκτικής επιτροπής , όσο και οι υποψήφιοι για το Δ.Σ μπορούν να είναι και υποψήφιοι αντιπρόσωποι για τις ενώσεις .
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο του σωματείου .

ΑΡΘΡΟ 25
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ και των Γ.Σ διεξάγονται στη Μυτιλήνη , όπου και η έδρα του Σωματείου , εκτός αν άλλο τι αποφασίζει το Δ.Σ του συλλόγου ή η προσωρινή διοίκηση ή η Γ.Σ . Οι συνεδριάσεις των επιτροπών μπορεί να γίνονται στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου .

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ – ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
1 ) Πρόσωπα που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο Σωματείο ή έδρασαν επωφελώς για τους σκοπούς του μπορούν να ονομαστούν επίτιμα μέλη με πρόταση του Δ.Σ και μετά από απόφαση της Γ.Σ
2 ) Σε όσους προσφέρουν υπέρ του Σωματείου ποσά τουλάχιστον 100.000 δρχ απονέμεται , με απόφαση του Δ.Σ , ο τίτλος του Δωρητού , σε όσους προσφέρουν 200.000 δρχ τουλάχιστον ο τίτλος του Ευεργέτη .

ΑΡΘΡΟ 27 
Α . ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο μπορεί να ιδρύσει Ταμείο Αλληλοβοηθείας και Περίθαλψης με την ειδικότερη επωνυμία « Ταμείο Αλληλοβοηθείας των μελών του Συλλόγου υπαλλήλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου » .
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Σκοπός του ταμείου που θα ιδρυθεί θα είναι η παροχή στα μέλη του σωματείου και των οικογενειών τους , με βάση ειδικό κανονισμό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση , οικονομικής ενίσχυσης σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανάγκης ή με αιτία οποιουδήποτε έκτακτου γεγονότος .

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ο τρόπος της Διοίκησης και Λειτουργίας του Ταμείου , οι πόροι και ο τρόπος εξεύρεσης τους , ο καθορισμός των προσώπων που έχουν δικαίωμα σε περίθαλψη ή βοήθημα , το ποσόν της παρεχόμενης περίθαλψης ή βοηθήματος , οι όροι της χορήγησης τους , η διαχείριση της περιουσίας του , όπως και οποιεσδήποτε άλλες οργανικές λεπτομερειακές διατάξεις , θα ρυθμιστούν με κανονισμό που θα συντάξει το Δ.Σ και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 29
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υπάλληλος της Περιφέρειας , μέλος του Δ.Σ , που τιμωρείται με ποινή ανώτερη της προσωρινής μηνιαίας αυτοδίκαιης ή δυνητικής αργίας ή τελεί σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου , απέχει υποχρεωτικά , στην διάρκεια αυτής της κατάστασης , από τα καθήκοντα του μέλους του Δ.Σ , αντικαθιστάμενος από τον αναπληρωτή του .

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από Γ.Σ , που καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία παρευρίσκονται τα 2/3 τουλάχιστον των μελών του , που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση για τη διάλυση του λαμβάνεται από τα ¾ των παρόντων μελών . Διαλύεται επίσης εκ των πραγμάτων το Σωματείο όταν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από 21 .
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου , η περιουσία του μεταβιβάζεται σε άλλο Σωματείο με απόφαση της Γ.Σ , αλλά σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του Σωματείου .

ΑΡΘΡΟ 31
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση Γ.Σ , τακτικής ή έκτακτης . Η σύγκληση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης γίνεται ύστερα από απόφαση προηγούμενης Γ.Σ ή με πρόταση του Δ.Σ ή του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών , που ορίζουν και τα άρθρα που κρίνουν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν . Η Γ.Σ που θα προβεί στην τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να απαρτίζεται από τα 2/3 τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και οι κατ΄άρθρο και στο σύνολο του καταστατικού τροποποιήσεις πρέπει να εγκρίνονται τουλάχιστον από τα ¾ των παρόντων μελών .

ΑΡΘΡΟ 32
ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή , στην περιφέρεια του κύκλου γράφεται η επωνυμία « Σύλλογος Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Περιοχή Βορείου Αιγαίου » στη δε μέση του κύκλου υπάρχει η χρονολογία της ίδρυσης του .

ΑΡΘΡΟ 33
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό , καθορίζεται από τη Γ.Σ , σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ και των σχετικών νόμων .

ΑΡΘΡΟ 34
Το καταστατικό αυτό αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο .

ΑΡΘΡΟ 35
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.                   Όπου στα άρθρα του ισχύοντος καταστατικού αναφέρονται οι φράσεις                                « Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου » αντικαθίστανται με τις φράσεις « Σύλλογος Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Περιοχή Βορείου Αιγαίου » αντίστοιχα
2.                   Η πρώτη εφαρμογή των τροποποιημένων διατάξεων του Καταστατικού θα γίνει μετά την έγκριση του νέου καταστατικού του Συλλόγου από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και πάντως μετά την 1η Ιανουαρίου 2011
3.                   Μέχρι την οριστική μετακίνηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες εκτός Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη αυτών από το Σύλλογο Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Περιοχή Βορείου Αιγαίου .

Το καταστατικό τούτο είχε αρχικά εγκριθεί με την υπ΄αριθμόν 6/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και είχε καταχωρηθεί στα σχετικά βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με αύξοντα αριθμό μητρώου 887/24.3.1998 . Στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμόν 282/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και  καταχωρήθηκε στα σχετικά βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με αύξοντα αριθμό μητρώου 887/21.1.2008 . Σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2010 τροποποιήθηκε εκ νέου από την Γ.Σ των μελών του Συλλόγου και αποτελούμενο από 36 άρθρα , θα ισχύσει μετά την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και την καταχώρηση του στα σχετικά βιβλία των σωματείων του ιδίου , τροποποιημένο , ανασυνταγμένο και κωδικοποιημένο κατά τα παραπάνω .

      Ο Πρόεδρος                                                                            Η Γενική Γραμματέας