Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Οδηγίες Εκλογικής Διαδικασίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
                                                                                                                            
Μυτιληνη, 10-03-2015   Αριθμ. Πρωτ.                                                                      

προς
Ως ο πίνακας αποδεκτών                                                                                                      
Σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του συλλόγου μας σχετικά με την προκήρυξη των εκλογών 2015, σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες οδηγίες:
από την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 μέχρι και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 κατατίθενται υποψηφιότητες:
Για τη Λέσβο:
1. για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Περιοχή Βορείου Αιγαίου
2.      για Εκτελεστική Επιτροπή
3.   για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ)
4.      για αντιπροσώπους στο Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΕΔΥ
Για τη Σάμο:
1. για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Περιοχή Βορείου Αιγαίου
2.      για Εκτελεστική Επιτροπή
3.   για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ)
4.   για την τριμελή τοπική διοικούσα επιτροπή του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων αποκεντρωμένης διοίκησης Σάμου
5.    για αντιπροσώπους στο Νομαρχιακό Τμήμα Σάμου της ΑΔΕΔΥ

Για τη Χίο:
1. για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Περιοχή Βορείου Αιγαίου
2.      για Εκτελεστική Επιτροπή
3.   για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ)
4.      για την τριμελή τοπική διοικούσα επιτροπή του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων αποκεντρωμένης διοίκησης Χίου
5.      για αντιπροσώπους στο Νομαρχιακό Τμήμα Χίου της ΑΔΕΔΥ

Κατά την εκλογοαπολογιστική συνέλευση ορίστηκαν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη Λέσβο και οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές για τη Χίο και τη Σάμο. Η  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει τη συνολική  ευθύνη των εκλογών και οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές Χίου και Σάμου έχουν την ευθύνη των εκλογών για τους νομούς τους.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία ο δικαστικός αντιπρόσωπος είναι Πρόεδρος, αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της. Παραλαμβάνει τα μητρώα, σφραγίδες και καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους. Οι υποψήφιοι για τις εφορευτικές επιτροπές δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το ΔΣ ή για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν για τους νομούς Λέσβου Σάμου και Χίου την Παρασκευή  27 Μαρτίου του 2015 από ώρα 9:00 το πρωί έως 13:30 στο χώρο των γραφείων της διοίκησης αντίστοιχα σε κάθε νησί.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή  αποστέλλει φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου, ψηφοδέλτια, καταλόγους και λοιπό υλικό στις κατά τόπους εφορευτικές επιτροπές. Με ευθύνη των εφορευτικών επιτροπών γίνεται η ψηφοφορία των μελών την ίδια μέρα που καθόρισε η Γενική Συνέλευση.

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1) Σε κάθε εκλογικό Τμήμα υφίσταται μία κάλπη
2) Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 9 π.μ. της 27ης Μαρτίου 2015  και θα λήξει στις 13:.30 μ.μ. της ίδιας ημέρας.
Σε περίπτωση που, κατά τη λήξη της ψηφοφορίας, διαπιστωθεί η παρουσία εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους, η οικεία Επιτροπή παρατείνει την ψηφοφορία, μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού των παρόντων εκλογέων.
3) Η ψηφοφορία είναι μυστική.
4) Δεν επιτρέπεται η παραμονή αναρμοδίων προσώπων στις αίθουσες, τόσο κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, όσο και κατά το χρόνο που οι Επιτροπές θα εργαστούν για την έκδοση του αποτελέσματος της εκλογής.
5) Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητο: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας.
6) Η φροντίδα για την τήρηση της τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας ανήκει στις Εφορευτικές Επιτροπές των οικείων Εκλογικών Τμημάτων, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
7) Έδρα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι στην πόλη της Μυτιλήνης στην έδρα της υπηρεσίας και πρόεδρος της ΚΕΦΕ θα είναι η Δικαστική Αντιπρόσωπος κα………………………………………………….
Τα κινητά τηλ. της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι:
α) Καμπουρέλλη Παναγιώτα 6977562033
β) Βογιατζή Μαρία 6972754472
γ) Λελίδης Δημήτριος

8) Η τήρηση της ευταξίας σε κάθε Εκλογικό Τμήμα είναι καθήκον της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής.
9) Η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός της αίθουσας θα πρέπει να αποφεύγεται.
ΙΙ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1) Οι Εφορευτικές Επιτροπές θα παραλάβουν, έως την ημέρα της εκλογής, τους Εκλογικούς Καταλόγους και το εν γένει εκλογικό υλικό
2) Μετά τη διευθέτηση του χώρου, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, οι Επιτροπές ελέγχουν την κάλπη αν είναι κενή και την σφραγίζουν με παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου.
3) Οι εκλογείς εισέρχονται στην αίθουσα της ψηφοφορίας μέχρι πέντε (5).
4) Οι Επιτροπές αναγνωρίζουν τα στοιχεία της ταυτότητας των εκλογέων και επαληθεύουν την εγγραφή τους στον Εκλογικό Κατάλογο. Στη συνέχεια διαγράφουν με μολύβι ερυθρού χρώματος το οικείο όνομα από τον εκλογικό κατάλογο και αναγράφουν στον χειρόγραφο κατάλογο ψηφισάντων (πρωτόκολλο ψηφοφορίας): τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό του εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και τον αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνωριστικού της ταυτότητάς του εκ των αναφερομένων παραπάνω.
5) Σε κάθε εκλογέα οι Επιτροπές παραδίδουν ένα φάκελο και πλήρη σειρά ψηφοδελτίων Ενιαίο Ψηφοδέλτιο και Λευκό Ψηφοδέλτιο. Ο φάκελος πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και τη μονογραφή του Προέδρου της.
6)  Ο εκλογέας αποσύρεται στον ιδιαίτερο χώρο και εκεί κλείνει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο, τον οποίο επικολλά και ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη.
7)  Κάθε ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του για ορισμένο υποψήφιο με σημείωση ενός σταυρού με μαύρο ή μπλε στυλό, μπροστά ή πίσω από όνομα του υποψηφίου. Επιτρέπεται η σημείωση τόσων σταυρών, όσος ο αριθμός των μελών του οργάνου που εκλέγεται. Λιγότεροι σταυροί δεν επηρεάζουν το κύρος του ψηφοδελτίου.
8)  Στη συνέχεια ο εκλογέας υπογράφει απέναντι στο όνομά του, στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

ΙΙΙ. ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

1) Για το νησί της Λέσβου, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται μέσα στην κάλπη έως ότου παραληφθούν αυτά της Χίου και της Σάμου. Την ευθύνη της φύλαξης των ψηφοδελτίων έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Για τα νησιά της Χίου και της Σάμου μετά το πέρας της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μαζί με τα κλειστά ψηφοδέλτια αποστέλλονται αμέσως στην  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με το ταχύτερο και το ασφαλέστερο δυνατό μέσον. Μετά τη συγκέντρωση όλων των ψηφοδελτίων ανοίγει η κάλπη και η καταμέτρηση γίνεται παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
2) Εάν κατά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των σφραγισμένων φακέλων που βρίσκονται σε αυτήν προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των εκλεκτόρων που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση. Οι φάκελοι που δεν φέρουν σφραγίδα και μονογραφή, αφαιρούνται. Εάν οι φάκελοι είναι πλεονάζοντες, όλοι οι φάκελοι τοποθετούνται πάλι στην κάλπη και αφαιρούνται στην τύχη τόσοι φάκελοι όσοι είναι και οι πλεονάζοντες. 
3) Στη συνέχεια αποσφραγίζονται, ένας-ένας, οι φάκελοι και  τα ψηφοδέλτια αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο. Ακολουθεί η διαλογή των ψήφων.
1) Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο εάν δεν είναι έντυπο, εάν έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενό του, εάν εκτυπώθηκε σε χαρτί που ολοφάνερα διαφέρει από τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, εάν έχει διαφορετικό σχήμα ή διαστάσεις, εάν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, εάν βρεθεί σε διαφορετικό φάκελο από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία, καθώς και εάν έχει λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία που σημειώνονται σε οποιαδήποτε πλευρά του φακέλου ή του ψηφοδελτίου, αποτελούν διακριτικό γνώρισμα και παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας. Εάν το ψηφοδέλτιο έχει διαγραφές, εγγραφές ή διορθώσεις, που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενό του καθώς και εάν υπάρχουν σημειωμένα στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, το ψηφοδέλτιο αυτό είναι άκυρο εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα ή παραβιάζουν προδήλως το απόρρητο της ψηφοφορίας.
5) Μετά το πέρας της διαλογής αριθμούνται οι σταυροί προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος και θεωρούνται υποψήφιοι εκείνοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, μέχρι του αριθμού των μελών εκάστου οργάνου, οι δε λοιποί θεωρούνται επιλαχόντες με συγκεκριμένη σειρά.

ΙV. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ

1) Ως Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας οι Επιτροπές θα δημιουργήσουν ένα χειρόγραφο κατάλογο ψηφισάντων, όπου θα υπογράφουν οι εκλογείς (βλ. ανωτέρω ΙΙ, Νο 4).
2) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τηρεί σχετικό Πρακτικό εκλογής (αποστέλλεται υπόδειγμα), στο οποίο αναγράφονται, εκτός των άλλων στοιχείων, και: α) η έναρξη και η λήξη της ψηφοφορίας β) οι αριθμοί των εγγεγραμμένων (ταμειακά τακτοποιημένων μελών), των ψηφισάντων, των εγκύρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων, γ) των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού, δ) οι αποφάσεις για τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν, δ)το αποτέλεσμα της διαλογής και τα ονόματα των επιτυχόντων και αναπληρωματικών. Αναγράφεται επίσης ο αριθμός τον οποίο φέρει κάθε ψηφοδέλτιο που έλαβε ο κάθε συνδυασμός. 
3) Το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας και το Πρακτικό Εκλογής υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

VI. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1) Αρμόδια για να αποφανθεί, αιτιολογημένα, επί των ενστάσεων είναι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
2) Οι ενστάσεις υποβάλλονται, εγγράφως, έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής από τις εφορευτικές επιτροπές, είτε ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, είτε ενώπιον των επιμέρους εφορευτικών επιτροπών οι οποίες τις διαβιβάζουν, αμέσως, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Όταν οι ενστάσεις υποβάλλονται στις επιμέρους εφορευτικές επιτροπές καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο πρακτικό εκλογής.
3) Η ψηφοφορία δε διακόπτεται λόγω υποβολής ενστάσεως.

VII. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

       Οι υποψήφιοι μπορούν να ορίσουν με έγγραφη Δήλωσή τους έναν αντιπρόσωπό τους (με αντίστοιχο αναπληρωματικό) για να παρίσταται σε κάθε Εκλογικό Τμήμα καθώς και στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Οι οριζόμενοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εκλέκτορα.
       Η ανωτέρω Δήλωση κατατίθεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας και κατά τη διάρκεια αυτής..

VIII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1)     Παρέχονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κατά την ημέρα της εκλογής και τη Γραμματέα της, Βογιατζή Μαρία.
2)     Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει, την ημέρα των εκλογών, σχετικά με τον εκλογικό κατάλογο θα απευθύνεστε στην Καμπουρέλλη Παναγιώτα, μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (τηλ.  6977562033 )ΙX. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
            Μαζί με τη γραφική ύλη, οι εφορευτικές επιτροπές θα παραλάβουν σε χαρτοκιβώτιο και όλο το εκλογικό υλικό: α) έντυπο πρακτικού ψηφοφορίας, β) έντυπο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, γ)έντυπο πρακτικού παράδοσης, δ) εκλογικό κατάλογο, ε) πρωτόκολλο ψηφοφορίας, και στ) ψηφοδέλτια.                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΡΥΣΑΦΗΣ                                                     ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΤΕΡΟΥ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                              
-Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΑΔΑ κο Ν. Θεοδωρίδη
-Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Βορείου Αιγαίου                       
-Τοπική Εφορευτική Επιτροπή Χίου
-Τοπική Εφορευτική επιτροπή Σάμου
-Μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής